Regulamin

 

I. Definicje

 

1. Agent – osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne, zmierzające do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych z Klientem. Formularz do sprawdzenia osób wykonujących czynności agencyjne w rejestrze agentów ubezpieczeniowych jest dostępny pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.
2. Forum – Usługa polegająca na umożliwieniu użytkownikom Portalu bezpłatnego uczestniczenia w panelu dyskusyjnym na witrynie internetowej pod adresem www.otoagent.pl, w celu wymiany informacji, komentarzy i Opinii.
3. Kalendarz – narzędzie do zarządzania grafikiem spotkań Użytkownika, w tym umożliwiający Użytkownikowi dokonanie umówienia się na spotkanie przez Internet.
4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług udostępnionych ma Portalu, np. która (i) dokonała rejestracji na Portalu, lub (ii) dokonała rezerwacji terminu spotkania u Agenta za pomocą Kalendarza, lub (ii) skorzystała z innych Usług dostępnych na Portalu.
5. Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika Panel, za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość tworzenia Profilu oraz korzystanie z innych funkcjonalności lub Usług, o których mowa w Regulaminie. Każdorazowy dostęp do Konta wymaga podania loginu oraz hasła.
6. Komentarz – oznacza zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą w Portalu przez Klienta wypowiedź na tematr współpracy i jakości świadczonych przez Agenta usług ubezpieczeniowych
7. Nick – oznacza wybrane przez Klienta oznaczenie Klienta, jakim posługuje się on dla oznaczenia autorstwa swojej Opinii.
8. Opinia – oznacza zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą w Portalu przez Klienta opinię o Agencie, stanowiącą własny pogląd Klienta o współpracy i jakości świadczonych przez Agenta usług ubezpieczeniowych.
9. Panel – wydzielony dla Użytkownika moduł w ramach Portalu, dostępny wyłącznie po zalogowaniu przy pomocy danych podawanych w procesie rejestracji.
10. Placówka – podmiot prowadzący działalność polegającą na realizacji dystrybucji ubezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności: ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 905 ze zm.); informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent wykonuje czynności agencyjne znajduje się w rejestrze agentów ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/.
11. Portal – należący do Usługodawcy Portal, udostępniony w Internecie pod adresem www.otoagent.pl, prowadzony, obsługiwany i administrowany przez Usługodawcę.
12. Profil/Wizytówka – strona internetowa prezentująca informacje o Agencie.
13. Przerwa techniczna – czas niedostępności Portalu dla Użytkownika spowodowany wykonywaniem niezbędnych czynności związanych z obsługą techniczną Portalu.
14. Regulamin – niniejszy Regulamin.
15. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, za pomocą Portalu.
16. Usługodawca – TECHNOLOGYAMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-601), ul. Tomasza Zana, nr 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000879774, REGON: 387999682, NIP: 7123413430, kapitał zakładowy: 7.100,00 zł, numer telefonu: +48 814777277 – właściciel Portalu, jak również Administrator Danych Osobowych.
17. Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu, tj. Klient lub Agent.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Regulamin określa:

 

a. ogólne zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu, w tym możliwości założenia Konta, publikowanie informacji, Opinii, komentarzy i zadawania pytań;
b. warunki i zasady zamieszczania wpisów na Forum przez Użytkowników;
c. zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną (w tym: rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego).

 

3. Usługodawca w ramach Portalu oferuje następujące Usługi – m.in.:

 

a. możliwość założenia Konta i korzystania z jego możliwości i funkcjonalności;
b. możliwość publikowania Opinii i Komentarzy, zadawania pytań;
c. możliwość oferowania (polecania) i nabywania towarów lub usług w modelu partnerskim;
d. możliwość zarezerwowania spotkania z Agentem lub Klientem za pomocą Kalendarza;
e. korzystanie z usługi Newsletter.

 

4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Można zachować Regulamin w pamięci komputera lub innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb. Można również pobrać plik niezależnie w formacie PDF z naszego Portalu – pobierz Regulamin.
5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień oraz złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.
6. Złożenie oświadczenia o którym mowa w powyższym ust. 5 Regulaminu, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

III. Ogólne warunki świadczenia Usług

 

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników za pomocą Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Regulamin określa zasady oraz czynności techniczne związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, za pomocą Portalu.
3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu oraz poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
4. Zabronione jest w szczególności:

 

a. podawanie w ramach korzystania z Portalu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
b. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
c. umieszczanie przez Użytkownika treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

 

IV. Wymagania techniczne i zasady bezpieczeństwa

 

1. Aby korzystać z funkcjonalności Portalu, Użytkownik potrzebuje:

 

a. urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML (wspierane przez operatora przeglądarki to: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w aktualnej wersji);
b. instalacji dodatkowego oprogramowania, jeżeli jest to wskazane w konkretnej części Portalu.

 

2. W Portalu mogą być wykorzystywane następujące technologie: ASP.NET, Javascript, Macromedia Flash, XML, XHTML, Rreact.js, cookies. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu może wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.
3. Użytkownik powinien korzystać tylko z urządzeń wyposażonych w firewall i samoaktualizujący się program antywirusowy. Użytkownik nie powinien korzystać z urządzeń niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych lub w warunkach umożliwiających wgląd do danych osobom trzecim.
4. Połączenia z Portalem, także w procesie rejestracji i logowania, następują przy użyciu bezpiecznego szyfrowanego protokołu HTTPS.
5. Użytkownik powinien na bieżąco sprawdzać informacje o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa, stosować odpowiednio mocne hasła oraz nie zapisywać haseł do Portalu ani udostępniać danych dostępowych osobom do tego nieupoważnionym.
6. W razie zauważenia jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania Portalu, podejrzanych treści lub podjęcia wątpliwości co do funkcjonowania Portalu, Użytkownik powinien natychmiast przerwać połączenie i zgłosić zauważone nieprawidłowości Usługodawcy.
7. Usługodawca stosuje zabezpieczenia w postaci odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, uwzględniając przy tym aktualny stan techniki i poziom ryzyka.
8. Usługodawca stosuje mechanizmy dwuskładnikowego uwierzytelnienia Konta
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Przerw technicznych w działaniu Portalu.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa w ramach korzystania z Portalu, w tym w szczególności w zakresie publikacji treści naruszających prawa podmiotów trzecich i niezachowania poufności informacji.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do danych Użytkowników, próby przejęcia Kont i inne działań niewynikających z działań lub zaniedbań Usługodawcy.

 

V. Opinie, Oceny i Komentarze. Pytania od Klientów

 

1. Klient ma możliwość wystawienia na Portalu Opinii i Oceny o Agencie. Zamieszczenie Opinii na Portalu nie wymaga zalogowania się lub zarejestrowania się przez Klienta do Konta. W takim wypadku Opinie Klienta niezalogowanego lub niezarejestrowanego wymagają jego podpisu Nickiem.
2. Klient może zamieścić jedną lub więcej Opinii na Profilu danego Agenta. Opinie mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Agenta, w tym oceny spotkania z Agentem dotyczącym usług ubezpieczeniowych.
3. Agent może dodać Komentarz do Opinii Klienta.
4. Niedozwolone jest umieszczanie Opinii i Komentarzy, które nie są zgodne z prawdą. Informacje, Opinie i Komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. Niedozwolone jest również dodawanie Opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie. Wypowiedzi nie są merytorycznie weryfikowane przez Usługodawcę, są to wyłącznie własne Opinie Użytkowników. Zamieszczający Opinię lub Komentarz wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za własną Opinię lub Komentarz.
5. Użytkownik zamieszczając Opinię lub Komentarz na Portalu oświadcza, że wystawiona przez niego Opinia lub Komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy. Każdy wyrażający swoje oceny w postaci Opinii i Komentarzy ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
6. Opinie lub Komentarze publikowane na Portalu są samodzielnie redagowane przez Użytkowników i stanowią subiektywną opinię Użytkownika w szczególności na temat sprzedawców towarów lub dostawców usług oraz jakości nabywanych produktów lub usług. Usługodawca nie kontroluje ani nie monitoruje Opinii lub Komentarzy dodawanych przez Użytkowników (z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej), nie weryfikuje wiarygodności ani zawartości merytorycznej Komentarzy lub Ocen, a także nie ma możliwości technicznych, ani organizacyjnych, aby w sposób ciągły i regularny monitorować bądź weryfikować treść jakiegokolwiek Komentarza lub Opinii. Usługodawca zapewnia Użytkownikom jedynie odpowiednie narzędzia informatyczne i przestrzeń dla przechowywania i publicznego udostępnienia ich Opinii i/lub Komentarzy w ramach Portalu.
7. Opinie i Komentarze mogą podlegać doraźnej weryfikacji przez Usługodawcę, pod kątem tego, czy nie zawierają treści niecenzuralnych lub sprzecznych z Regulaminem. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania (przez co rozumienie się także usunięcie) Opinii i Komentarzy, jeżeli są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa.
8. Każdy Użytkownik może zgłosić naruszenie Regulaminu w przypadku Opinii i Komentarzy za pomocą Portalu. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Opinii i Komentarz o treści sprzecznej z Regulaminem. W przypadku usunięcia Opinii, Komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

 

VI. Pytania kierowane przez Klientów do Agentów

 

1. Klient ma możliwość zadawania pytań do Agenta na Portalu poprzez wysyłkę. Wysłanie pytania na Portalu nie wymaga zalogowania się lub zarejestrowania się przez Klienta do Konta.
2. Pytania podlegają przed ich publikacją na Portalu, weryfikacji przez Usługodawcę.

 

VII. Profile Agentów

 

1. Podstawowe informacje o Agencie obejmują: imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, informacje o doświadczeniu, wizerunek oraz informację, czy Agent jest przedsiębiorcą.
2. Jeden Agent może mieć jeden Profil.
3. Aby utworzyć Profil, niezbędne jest założenie Konta.
4. Konto i Profil są zweryfikowany przez Usługodawcę.
5. Agent może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Portalu, Agent wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zamieszczając zdjęcie w Portalu, Agent udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Portalu.
6. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Agenta, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość lub niezgodność.

VIII. Profile Placówki

1. Podstawowe informacje o Placówce obejmują: nazwę placówki ubezpieczeniowej, województwo, miejscowość, dane adresowe i kontaktowe.
2. Każda Placówka może posiadać tylko jeden Profil.
3. Umieszczenie w ramach Profilu logotypu Placówki oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu w Portalu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
4. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Placówki, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 

IX. Umowy o świadczenie Usług. Konto

 

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Portalu, zarezerwowanie terminu spotkania z Agentem za pomocą Kalendarza, skorzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu (w tym: w zakresie programu poleceń lub programu partnerskiego) lub zadanie pytania na Portalu.
2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza autentyczność podanych danych oraz przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
4. W celu rejestracji Konta Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na Portalu. Rejestracja i logowanie do Konta odbywają się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
5. Rejestracja Agentów i Placówek na Portalu odbywa się przy zastosowaniu mechanizmu uwierzytelniania dwuskładnikowego (tzw. weryfikacja dwuetapowa) polegającego na przesłaniu jednorazowego kodu weryfikacyjnego na numer telefonu podanego przy rejestracji, a następnie wysłaniu linka aktywacyjnego za pośrednictwem korespondencji e-mail.
6. W celu skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu (w tym: w zakresie programu poleceń lub programu partnerskiego) rejestracja Użytkownika w Portalu odbywa się automatycznie z wykorzystaniem danych podanych w związku z korzystaniem z tych Usług (np. zakupu towarów lub usług).
7. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@otoagent.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
8. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie swojego Konta.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

 

X. Pakiety dla Agentów

 

Agent ma możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności dostępnych w Portalu w ramach Pakietów. Szczegółowe warunki korzystania z Pakietów określają Ogólne warunki umowy i Cennik.

 

XI. Program dla Agentów – program poleceń

 

1. Usługodawca umożliwia Agentom skorzystanie z programu poleceń.
2. W programie poleceń może wziąć udział każdy Agent, który posiada Konto i opublikowaną w Portalu Wizytówkę (polecający). Po rejestracji na Portalu, na Profilu każdego Agenta pojawia się automatycznie wygenerowany kod polecenia przypisany do konkretnego Agenta, który można udostępnić danej osobie (osobie poleconej) za pośrednictwem:

 

a. wiadomości e-mail, której treść zostanie automatycznie wygenerowana – w takiej wiadomości/komunikacie wystarczy wskazać adres osoby, której Agent chce polecić założenie Konta dla Agenta;
b. skopiowania kodu i przesłania lub przekazania w dowolnej formie osobie, której Agent chce polecić założenie Konta dla Agenta.

 

3. Przystąpienie do Programu następuje z chwilą, kiedy Agent udostępni osobie poleconej w sposób wskazany w ust. 2, kod polecenia. Można zrezygnować z korzystania z programu poleceń w każdym momencie poprzez zaprzestanie udostępniania kodu poleceń.
4. Aby otrzymać bonus za polecenie osoba polecona przez Agenta musi dokonać skutecznej rejestracji w Portalu, tj.:

 

a. wpisać kod polecenia otrzymany od Agenta (polecającego), aby został automatycznie zidentyfikowany w systemie jako osoba pozyskana przez danego Agenta; jeśli osoba ta nie wpisze kodu polecenia jego przypisanie do konkretnego Agenta nie będzie możliwe, a co za tym idzie Agentowi polecającemu nie będzie przysługiwał bonus za taką osobę poleconą;
b. opublikować swoją Wizytówkę na Portalu.

 

5. Program poleceń dotyczy osób poleconych, którzy pierwszy raz zakładają Konto na Portalu.
6. Pojęcia używane w niniejszym rozdziale:

 

a. kod polecenia – unikalny ciąg znaków, który polecający może udostępniać osobie Poleconej;
b. polecający – Agent, który posiada Konto i opublikowaną na Portalu Wizytówkę, polecający Konto;
c. polecenie – przekazanie przez polecającego kodu osobie poleconej;
d. osoba polecona – osoba, która otrzymała kod polecenia od polecającego i nie była wcześniej posiadaczem Konta na Portalu;
e. bonus – korzyść dla Agenta każdorazowo wskazana przy kodzie polecającym;
f. skuteczne polecenie – polecenie zakończone otwarciem Konta przez osobę poleconą i publikacją Wizytówki na Portalu, jeśli zostały spełnione wszystkie warunki opisane w tym rozdziale;
g. program poleceń – program dedykowany dla Agentów, w ramach którego mogą otrzymać bonusy, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym rozdziale.

 

7. Nie można przenieść praw do otrzymanych bonusów na inną osobę.
8. Programu Poleceń trwa w okresie wskazanym każdorazowo przy danym bonusie – tj. Usługodawca informuje o rodzaju bonusu i czasie w którym można go otrzymać.
9. Organizatorem Programu Poleceń jest Usługodawca.

 

XII. Programy partnerskie

 

1. Usługodawca w ramach Portalu udostępnia wybranym Użytkownikom możliwość oferowania i nabywania towarów lub usług w modelu partnerskim.
2. Model partnerski polega na nawiązaniu przez Usługodawcę relacji prawnej z podmiotami trzecimi (Partnerami), które za pośrednictwem Portalu oferować będą swoje towary lub usługi. Relacja ta polegać będzie na udostępnianiu Użytkownikom możliwości polecania lub pośredniczenia w sprzedaży produktów ww. podmiotów w zamian za określone wynagrodzenie.
3. Usługodawca co do zasady nie jest stroną zawieranych w modelu partnerskim umów nabycia towarów lub usług – Usługodawca udostępnia miejsce, w którym sprzedawcy i nabywcy mogą negocjować i realizować transakcje, zapewnia narzędzia technologiczne niezbędne do zawarcia i wykonania umów (w tym: dokonania płatności oraz zebrania oświadczeń woli lub wiedzy) oraz stanowi podmiot pośredniczący w polecaniu towarów i usług Partnerów w relacji z polecającymi (Użytkownikami Portalu) obsługujący program partnerski (w tym: rozliczenia między stronami) – tj. jest stroną relacji z Użytkownikami Portalu w zakresie polecenia towarów i usług.
4. Każdy Partner zawiera niezależną od Usługodawcy umowę z nabywcą produktu bądź usługi – na zasadach wskazanych w odrębnym miejscu. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za sprzedaż i rozstrzyganie ewentualnych roszczeń lub innych problemów związanych z zawartą z nim umową. W przypadku skierowania do Usługodawcy jakichkolwiek kwestii, o których mowa w zdaniu poprzedzającym – Usługodawca będzie przekierowywał je do danego Partnera.
5. Przystąpienie do modelu partnerskiego jako polecający lub pośrednik:

 

a. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość przystąpienia do programu partnerskiego danego Partnera po rejestracji i zalogowaniu się do Portalu;
b. Użytkownik każdorazowo samodzielnie wybiera do którego programu partnerskiego zamierza przystąpić, składając stosowne oświadczenia w Portalu i akceptując warunki danego programu partnerskiego (wraz z wygenerowaniem odpowiednich dokumentów – o ile będą konieczne);
c. Stawki oraz warunki wypłaty wynagrodzenia dla Użytkowników każdorazowo znajdować się będą w Portalu – w informacji dostępnej dla danego Użytkownika, przystępującego do programu partnerskiego – wypłaty wynagrodzenia Użytkownikom dokonuje Usługodawca.

 

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Usługodawcy zgodny z prawem dokument księgowy, który będzie podstawą wypłaty wynagrodzenia dla Użytkownika zgodnego z warunkami danego programu partnerskiego. Rozliczenie wynagrodzenia Użytkowników może następować w różny sposób, np. na podstawie wystawionej faktury (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) lub rachunku (dla podmiotów prowadzących nierejestrowaną działalność gospodarczą lub dla podmiotów wynajmujących powierzchnię reklamową). Usługodawca może oferować dodatkowe narzędzie dla Użytkowników w postaci samofakturania.
7. Użytkownik jest niezależnym kontrahentem i żadne postanowienie Regulaminu lub innego dokumentu nie może być interpretowane jako nadanie Użytkownikowi lub pracownikom Użytkownika statusu pracownika, agenta lub przedstawiciela Usługodawcy, a Użytkownik i jego pracownicy nie będą występować jako tacy wobec osób trzecich. Dla uniknięcia wątpliwości – przystąpienie do programu partnerskiego nie powoduje nawiązania jakiejkolwiek relacji z Usługodawcą, która mogłaby skutkować obowiązkiem zapłaty jakichkolwiek składek społecznych po stronie Usługodawcy (w szczególności nie jest taką relacją udzielenie przez Usługodawcę pełnomocnictwa do działania przez Użytkownika w imieniu Partnera).
8. Skorzystanie z oferty prezentowanej z modelu partnerskim:

 

a. Użytkownik, który przystąpił do danego programu partnerskiego poleca dany produkt lub usługę z wykorzystaniem dostępnych i zgodnych z prawem metod (np. poprzez wykorzystanie dedykowanego linku, kodu polecającego lub zawierając umowę jako pełnomocnik itp.);
b. Potencjalny nabywca dokonuje zakupu produktu w dedykowanym miejscu, zawiera umowę z Użytkownikiem (pełnomocnikiem) lub wypełnia formularz zgłoszeniowy w zakresie danego towaru lub usługi;
c. Potencjalny nabywca akceptuje w sposób wymagany przez Partnera (np. poprzez SMS) wymagane dokumenty;
d. Klient dokonuje płatności elektronicznej (Usługodawca nie dopuszcza płatności gotówką) za dany towar lub usługę (cena towaru lub usługi prezentowana jest każdorazowo przed dokonaniem zakupu i potwierdzeniem zamówienia lub przed zawarciem umowy);
e. Użytkownik otrzymuje naliczenie wynagrodzenia za dane polecenie lub sprzedaż, widoczne na jego koncie w Portalu;
f. Warunkiem nabycia towaru lub usługi w modelu partnerskim jest założenie przez nabywcę (Klienta) Konta w Portalu.

 

9. Prawo do wynagrodzenia Użytkownika powstaje z dniem zatwierdzenia przez Partnera danej płatności. Wydłużony okres oczekiwania wynika z tego, że każdy nabywca ma prawo w ciągu określonego czasu (np. 14 lub 30 dni) odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
10. W przypadku zmniejszenia lub potrącenia przez Partnera wynagrodzenia (np. z powodu fikcyjnej sprzedaży lub wypowiedzenia umowy przez nabywcę) – wynagrodzenie Użytkownika ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub potrąceniu w kolejnym okresie, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin. W sytuacji braku środków z których można by zmniejszyć lub potrącić wynagrodzenie – Usługodawca ma prawo podjęcia działań windykacyjnych wobec Użytkownika.
11. Wypłata wynagrodzenia dla Użytkowników będzie miała miejsce za poprzedni miesiąc – do 15 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu w którym Partner zatwierdził daną płatność.
12. W przypadku odnowienia lub ponownego zakupu przez nabywcę towaru lub usługi z Partnerem – Użytkownikowi przysługuje wynagrodzenie o ile przewiduje to dany program partnerski a Usługodawca otrzyma wynagrodzenie z którego będzie mógł naliczyć kwotę dla Użytkownika.

 

XIII. Forum

 

1. Na Forum wypowiadać się mogą tylko zarejestrowani na Portalu Użytkownicy. Rejestracja na Portalu odbywa się na zasadach przewidzianych w części IX niniejszego Regulaminu, przy czym zawarcie umowy o świadczenie Usług w zakresie Forum następuje wyłącznie poprzez rejestrację w Portalu.
2. Imię i nazwisko podane przez Użytkownika przy rejestracji stanowi jego nazwę i domyślny nick na Forum. Użytkownik ma możliwość zmiany swojego nicku w zakładce ustawienia Konta.
3. Usługodawca ma prawo zastrzeżenia dostępu do niektórych zasobów (wątków) Forum jedynie dla poszczególnych Użytkowników, a dostępem do nich zarządzać będzie Usługodawca.
4. Użytkownik, korzystając z Forum, zobowiązany jest w szczególności do:

 

a. podania w trakcie rejestracji na Forum danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd i nienaruszających praw osób trzecich,
b. korzystania z Forum w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
c. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Forum jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
d. korzystania z Forum w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

5. Użytkownik publikuje swoje komentarze i Opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników oraz skutki decyzji i działań podjętych na ich podstawie.
13. Każdy wyrażający swoje oceny w postaci Opinii i komentarzy ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
14. Niedopuszczalne jest publikowanie wpisów:

 

a. naruszających prawa autorskie, prawo do wizerunku, dobra osobiste i inne prawa podmiotowe,
b. nawołujących do nienawiści o charakterze rasowym, wyznaniowym, etnicznym, lub innym,
c. propagujących przemoc,
d. wulgarnych lub obraźliwych,
e. w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego,
f. dublujących wątki,
g. zawierających linki do prywatnych stron www,
h. niezwiązanych z tematyką Forum.

 

15. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych i handlowych, w tym umieszczanie logotypu firmy jako emblematów przy wypowiedziach Użytkownika oraz zamieszczania linków do stron korporacyjnych.
16. Niedopuszczalne jest publikowanie i udostępnianie treści zawartych na Forum osobom i podmiotom do tego nie upoważnionym.
17. Usługodawca jest uprawniony do usuwania i edycji wpisów, których treść narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu
18. Usługodawca jest uprawniony do blokowania możliwości wypowiadania się na Forum na stałe lub czasowo, a także do usunięcia Konta Użytkownika, którego wpis narusza prawo lub który wielokrotnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
19. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Forum nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
20. Niezależnie od powyższego Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeredagowania fragmentów wpisów w sposób nie zmieniający ich przekazu oraz do dowolnego przeniesienia wpisu w ramach kategorii i dyskusji na Forum, jak również do usunięcia wpisu lub całej dyskusji bez podawania przyczyny. W przypadku usunięcia wpisu Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
21. Uczestnik w momencie zamieszczenia wpisu na Forum uprawnia Usługodawcę do rozpowszechnianie tych wpisów wraz z nickiem w dowolnych materiałach publikowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące z Usługodawcą, zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera, a także do obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum.

 

XIV. Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca odpowiada w zakresie przewidzianym przez prawo za zgodność świadczenia z umową, tj. niniejszym Regulaminem.
2. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
3. Usługodawca nie gwarantuje Agentowi określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych.
4. Wynik wyszukiwania Agenta w ramach Portalu zależny jest od kryteriów wyszukiwania Klienta oraz rankingu opinii, stopnia uzupełnienia profilu Agenta oraz Pakietu Agenta.
5. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej oraz tajemnicy dystrybutora ubezpieczeń – w przypadku Agenta publikującego lub w inny sposób umożliwiającego dostęp do opinii pochodzących z Portalu – Agent ten we własnym zakresie zobowiązany jest do przekazania informacji o tym, czy i w jaki sposób Agent zapewnia, że opinie te pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
6. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu, o którym mowa powyżej, a także za błędy w transmisji danych spowodowane awarią systemów telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych oraz systemów zasilania.
8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10. W Portalu mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Usługodawca nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
11. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w szczególności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Portalu przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.

 

XV. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje odnośnie funkcjonowania Portalu składane są za pośrednictwem adresu email: kontakt@otoagent.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać:

 

a. szczegółowy opis reklamacji, w razie potrzeby wraz z zeskanowanymi obrazami ekranu (print screeny);
b. datę powstania zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji;
c. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym numer telefonu i adres poczty email.

 

3. Usługodawca może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
4. Reklamacje są rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
5. Użytkownik otrzymuje informację zwrotną odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

 

XVI. Prawa autorskie

 

1. Majątkowe prawa autorskie do Portalu lub związane z Portalem, a w szczególności oprogramowanie będące utworem, należą do Usługodawcy lub zostały udostępnione na podstawie licencji i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.).
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z oprogramowania oraz innych utworów zamieszczonych w Portalu wyłącznie w celu i granicach wynikających z funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę, i nie mogą oni ich powielać, ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie bez zgody Usługodawcy.

 

XVII. Ochrona danych

 

Zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, jak również wykorzystywaniem tzw. Ciasteczek (cookies) regulowane są w Polityce Prywatności.

 

XVIII. Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca może zmienić Regulamin w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę zakresu świadczonych Usług lub z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Portalu lub za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o świadczenie Usług przez Użytkownika adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia przekazania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Klientami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Klient będący konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 4 lutego 2023 roku – w stosunku do osób, które rozpoczęły korzystanie z Portalu do dnia 20 stycznia 2023 roku; w stosunku do pozostałych osób – od dnia akceptacji Regulaminu.

 

Treść wersji Regulaminu obowiązującej do dnia 07 lutego 2023 r. jest dostępna tutaj.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

Adresat:

TECHNOLOGYAMD Sp. z o.o.

ul. Tomasza Zana, nr 11A

20-601 Lublin

Numer telefonu: +48 814777277

 

 

Ja/My(*) ___________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): ________________________.

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): _________________________________.

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________________.

Adres konsumenta(-ów): _________________________________.

 

______________________________

 Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data: _________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.