Regulamin wersja obowiązująca do 07 lutego 2023 r.

I.Definicje

 

1. Usługodawca – TECHNOLOGYAMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-601), ul. Tomasza Zana, nr 11A, lok. U-IX, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000879774, REGON: 387999682, NIP: 7123413430; właściciel Portalu.
2. Portal – należący do Usługodawcy Portal, udostępniony w Internecie pod adresem www.otoagent.pl, prowadzony, obsługiwany i administrowany przez Usługodawcę.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, za pomocą Portalu.
5. Użytkownik – Klient, Agent.
6. Agent – osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne, polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia z Klientem. Formularz do sprawdzenia osób wykonujących czynności agencyjne w rejestrze agentów ubezpieczeniowych jest dostępny pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.
7. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług udostępnionych ma Portalu, np. która (i) dokonała rejestracji na Portalu, lub (ii) dokonała rezerwacji terminu spotkania u Agenta za pomocą Kalendarza, lub (ii) skorzystała z innych usług dostępnych na Portalu.
8. Profil/Wizytówka – strona internetowa prezentująca informacje o Agencie.
9. Panel – wydzielony dla Użytkownika moduł w ramach Portalu, dostępny wyłącznie po zalogowaniu przy pomocy danych podawanych w procesie rejestracji.
10. Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika Panel, po dokonaniu rejestracji na Platformie, za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość tworzenia Profilu oraz korzystanie z innych funkcjonalności lub Usług, o których mowa w Regulaminie. Każdorazowy dostęp do Konta wymaga podania loginu oraz hasła.
11. Opinia – oznacza zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą w Portalu przez Klienta Opinię o Agencie, stanowiącą własny pogląd Klienta o współpracy i jakości świadczonych przez Agenta usług ubezpieczeniowych.
12. Nick – oznacza wybrane przez Klienta oznaczenie Klienta, jakim posługuje się on dla oznaczenia autorstwa swojej Opinii.
13. Kalendarz – narzędzie do zarządzania grafikiem spotkań Użytkownika, w tym umożliwiający Użytkownikowi dokonanie umówienia się na spotkanie przez Internet.
14. Przerwa techniczna – czas niedostępności Portalu dla Użytkownika spowodowany wykonywaniem niezbędnych czynności związanych z obsługą techniczną Portalu.
15. Placówka – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent wykonuje czynności agencyjne znajduje się w rejestrze agentów ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa
1. ogólne zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy, w tym możliwości założenia Konta, publikowanie informacji, Opinii, Komentarzy i zadawania pytań;
2. zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną (w tym: rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego).
2. Usługodawca w ramach Platformy oferuje m.in.:
1. możliwość założenia Konta i korzystania z jego możliwości i funkcjonalności,
2. możliwość publikowania Opinii i Komentarzy, zadawania pytań;
3. możliwość zarezerwowania spotkania z Agentem lub Klientem za pomocą Kalendarza;
4. korzystanie z usługi Newsletter.
3. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Można zachować Regulamin w pamięci komputera lub innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb. Można również pobrać plik niezależnie w formacie PDF z naszej Platformy – pobierz Regulamin.
4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

 

III. Ogólne warunki świadczenia Usług

 

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników za pomocą Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Regulamin określa zasady oraz czynności techniczne związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, za pomocą Portalu.

 

 

IV Wymagania techniczne i zasady bezpieczeństwa

 

1. Aby korzystać z funkcjonalności Portalu, Użytkownik potrzebuje:
a. urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML (wspierane przez operatora przeglądarki to: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w aktualnej wersji);
b. instalacji dodatkowego oprogramowania, jeżeli jest to wskazane w konkretnej części Portalu.
2. Użytkownik powinien korzystać tylko z urządzeń wyposażonych w firewall i samoaktualizujący się program antywirusowy. Użytkownik nie powinien korzystać z urządzeń niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych lub w warunkach umożliwiających wgląd do danych osobom trzecim.
3. Połączenia z Portalem, także w procesie rejestracji i logowania, następują przy użyciu bezpiecznego szyfrowanego protokołu https://.
4. Użytkownik powinien na bieżąco sprawdzać informacje o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa, stosować odpowiednio mocne hasła oraz nie zapisywać haseł do Portalu ani udostępniać danych dostępowych osobom do tego nieupoważnionym.
5. W razie zauważenia jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania Portalu, podejrzanych treści lub podjęcia wątpliwości co do funkcjonowania Portalu, Użytkownik powinien natychmiast przerwać połączenie i zgłosić zauważone nieprawidłowości Usługodawcy.
6. Usługodawca stosuje zabezpieczenia w postaci odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, uwzględniając przy tym aktualny stan techniki i poziom ryzyka.
7. Usługodawca stosuje mechanizmy dwuskładnikowego uwierzytelnienia Konta
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Przerw technicznych w działaniu Portalu.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa w ramach korzystania z Portalu, w tym w szczególności w zakresie publikacji treści naruszających prawa podmiotów trzecich i niezachowania poufności informacji.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do danych Użytkowników, próby przejęcia kont i inne działań niewynikających z działań lub zaniedbań Usługodawcy.

 

V. Opinie, Oceny i Komentarze. Pytania od Klientów

 

1. Klient ma możliwość wystawienia na Portalu Opinii i Oceny o Agencie. Zamieszczenie Opinii na Portalu nie wymaga zalogowania się lub zarejestrowania się przez Klienta do Konta. W takim wypadku Opinie Klienta niezalogowanego lub niezarejestrowanego wymagają jego podpisu Nickiem.
2. Klient może zamieścić jedną lub więcej Opinii na Profilu danego Agenta. Opinie mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Agenta, w tym oceny spotkania z Agentem dotyczącym usług ubezpieczeniowych.
3. Agent może dodać Komentarz do Opinii Klienta.
4. Niedozwolone jest umieszczanie Opinii i Komentarzy, które nie są zgodne z prawdą. Informacje, Opinie i Komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. Niedozwolone jest również dodawanie Opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie.
5. Użytkownik zamieszczając Opinię lub Komentarz na Portalu oświadcza, że wystawiona przez niego Opinia lub Komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy. Każdy wyrażający swoje oceny w postaci Opinii i Komentarzy ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
6. Opinie i Komentarze podlegają przed ich publikacją na Portalu, weryfikacji przez Usługodawcę, pod kątem tego, czy nie zawierają treści niecenzuralnych lub sprzecznych z Regulaminem. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania Opinii i Komentarzy, jeżeli są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa.
7. Każdy Użytkownik może zgłosić naruszenie Regulaminu w przypadku Opinii i Komentarzy za pomocą Portalu. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Opinii i Komentarz o treści sprzecznej z Regulaminem. W przypadku usunięcia Opinii, Komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

 

VI. Pytania kierowane przez Klientów

 

1. Klient ma możliwość zadawania pytań na Portalu. Wysłanie pytania na Portalu nie wymaga zalogowania się lub zarejestrowania się przez Klienta do Konta.
2. Pytania podlegają przed ich publikacją na Portalu, weryfikacji przez Usługodawcę

 

VII. Profile Agentów

 

1. Podstawowe informacje o Agencie obejmują: imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, informacje o doświadczeniu, wizerunek.
2. Jeden Agent może mieć jeden Profil.
3. Aby utworzyć Profil, niezbędne jest założenie Konta.
4. Konto i Profil są zweryfikowany przez Usługodawcę.
5. Agent może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Portalu, Agent wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zamieszczając zdjęcie w Portalu, Agent udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Portalu.
6. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Agenta, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość lub niezgodność.

 

VIII. Profile Placówki

 

1. Podstawowe informacje o Placówce obejmują: nazwę placówki ubezpieczeniowej, województwo, miejscowość, dane adresowe i kontaktowe.
2. Każda Placówka może posiadać tylko jeden Profil.
3. Umieszczenie w ramach Profilu logotypu Placówki oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu w Portalu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
4. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Placówki, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 

IX. Umowy o świadczenie Usług. Konto

 

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Portalu, zarezerwowanie terminu spotkania z Agentem za pomocą Kalendarza lub zadanie pytania na Portalu.
2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza autentyczność podanych danych oraz przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
4. W celu rejestracji Konta Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na Portalu. Rejestracja i logowanie do Konta odbywają się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
5. Rejestracja Agentów i Placówek w Platformie odbywa się przy zastosowaniu mechanizmu uwierzytelniania dwuskładnikowego (tzw. weryfikacja dwuetapowa) polegającego na przesłaniu jednorazowego kodu weryfikacyjnego na numer telefonu podanego przy rejestracji, a następnie wysłaniu linka aktywacyjnego za pośrednictwem korespondencji e-mail.
6. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@otoagent.pl.
7. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem lub Regulaminem.

 

 

X. Pakiety dla Agentów

 

Agent ma możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności dostępnych w Portalu w ramach Pakietów. Szczegółowe warunki korzystania z Pakietów określają Ogólne warunki umowy i Cennik.

 

 

XI. Program dla Agentów – program poleceń

 

1. Usługodawca umożliwia Agentom skorzystanie z programu poleceń.
2. W programie poleceń może wziąć udział każdy Agent, który posiada Konto i opublikowaną na Platformie Wizytówkę (polecający). Po rejestracji na Platformie, na Profilu każdego Agenta pojawia się automatycznie wygenerowany kod polecenia przypisany do konkretnego Agenta, który można udostępnić danej osobie (osobie poleconej) za pośrednictwem:
a. wiadomości e-mail, której treść zostanie automatycznie wygenerowana – w takiej wiadomości/komunikacie wystarczy wskazać adres osoby, której Agent chce polecić założenie Konta dla Agenta;
b. skopiowania kodu i przesłania lub przekazania w dowolnej formie osobie, której Agent chce polecić założenie konta dla Agenta.
3. Przystąpienie do Programu następuje z chwilą, kiedy Agent udostępni osobie poleconej w sposób wskazany w ust. 2, kod polecenia. Można zrezygnować z korzystania z programu poleceń w każdym momencie poprzez zaprzestanie udostępniania kodu poleceń.
4. Aby otrzymać bonus za polecenie osoba polecona przez Agenta musi dokonać skutecznej rejestracji na Platformie, tj.:
a. wpisać kod polecenia otrzymany od Agenta (polecającego), aby został automatycznie zidentyfikowany w systemie jako osoba pozyskana przez danego Agenta; jeśli osoba ta nie wpisze kodu polecenia jego przypisanie do konkretnego Agenta nie będzie możliwe, a co za tym idzie Agentowi polecającemu nie będzie przysługiwał bonus za taką osobę poleconą;
b. opublikować swoją Wizytówkę na Platformie.
5. Program poleceń dotyczy osób poleconych, którzy pierwszy raz zakładają konto na Portalu.
6. Pojęcia używane w niniejszym rozdziale:
a. kod polecenia – unikalny ciąg znaków, który polecający może udostępniać osobie Poleconej.
b. polecający – Agent, który posiada Konto i opublikowaną na Platformie Wizytówkę, polecający konto.
c. polecenie – przekazanie przez polecającego kodu osobie poleconej;
d. osoba polecona – osoba, która otrzymała kod polecenia od polecającego i nie była wcześniej posiadaczem konta na Portalu.
e. bonus – darmowy jednomiesięczny okres subskrypcji w Pakiecie Oto premium w ramach programu poleceń.
f. skuteczne polecenie – polecenie zakończone otwarciem konta przez osobę poleconą i publikacją Wizytówki na Platformie, jeśli zostały spełnione wszystkie warunki opisane w tym rozdziale.
g. program poleceń – program dedykowany dla Agentów, w ramach którego mogą otrzymać bonusy, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym rozdziale.
7. Nie można przenieść praw do otrzymanych bonusów na inną osobę.
8. Czas trwania Programu Poleceń trwa od dnia 25 sierpnia 2021 do dnia jego odwołania.
9. Organizatorem Programu Poleceń jest Usługodawca.

 

XII. Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
2. Usługodawca nie gwarantuje Agentowi określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych.
3. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.

 

XIII. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje odnośnie funkcjonowania Portalu składane są za pośrednictwem adresu email: kontakt@otoagent.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. szczegółowy opis reklamacji, w razie potrzeby wraz z zeskanowanymi obrazami ekranu (print screeny);
b. datę powstania zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji;
c. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym numer telefonu i adres poczty email.
3. Reklamacje są rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Użytkownik otrzymuje informację zwrotną odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji.

 

XIV. Prawa autorskie

 

Majątkowe prawa autorskie do Portalu lub związane z Portalem, a w szczególności oprogramowanie będące utworem, należą do Usługodawcy lub zostały udostępnione na podstawie licencji i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. W konsekwencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z oprogramowania oraz innych utworów zamieszczonych w Portalu wyłącznie w celu i granicach wynikających z funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę, i nie mogą oni ich powielać, ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie bez zgody Usługodawcy.

 

XV. Ochrona danych

 

Zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, jak również wykorzystywaniem tzw. Ciasteczek (cookies) regulowane są w Polityce prywatności.

 

XVI. Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmianę zakresu świadczonych usług lub z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Portalu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o świadczenie Usług przez Użytkownika adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Klientami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Klient będący konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 15 wrzesień 2021 roku.