Polityka prywatności wersja obowiązująca do 19 stycznia 2023 r.

 

I. Wprowadzenie

 

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie podejmowanych przez Nas działań, w zakresie Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://www.otoagent.pl/ („Portal”), a także poinformowanie, jakie masz prawa.

 

 

II. Administrator Danych Osobowych i dane kontaktowe

 

TECHNOLOGYAMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-601), ul. Tomasza Zana, nr 11A, lok. U-IX, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000879774, REGON: 387999682, NIP: 7123413430 („Administrator”, „My”, „Nam”).
Z Administratorem można się skontaktować:

Korespondencyjnie na adres siedziby Administratora
Mailowo na adres: iod@otoagent.pl

 

 

III. Informacje dla Użytkownika

 

Konto Klienta
W celu założenia Konta Klienta zbierane i wykorzystywane są przez Nas dane identyfikacyjne takie, jak: imię i nazwisko, oraz dane kontaktowe: adres e-mail, a także wybrane przez Ciebie hasło. Adres e-mail służy do korzystania z Portalu i logowania się na niej. Wykorzystujemy powyższe dane osobowe do utworzenia lub prowadzenia Twojego Konta. Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach korzystania z Konta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Portalu. Twoje dane osobowe zawarte w Koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania świadczenia usługi prowadzenia Konta w Portalu. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem Twoich danych osobowych z bazy.

 

Konto Agenta
Na naszej stronie masz możliwość utworzenia Konta Agenta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jeżeli utworzysz konto wypełniając formularz rejestracyjny, będziemy przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, numer telefonu, twoje zdjęcie, dane agencji, z którą współpracujesz i inne dane, które podasz nam w czasie zakładania profilu. Podanie niektórych danych jest konieczne do skorzystania z usług i funkcjonalności Konta. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności. Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną). W przypadku posiadania przez Ciebie Konta w Portalu, Twoje dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z Konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy okres przedawnienia roszczeń).
Jeżeli korzystasz z naszych usług płatnych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń (dane adresowe firmy, NIP, REGON), np. wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto, usługi płatne pozawalają m.in. na korzystanie z Kalendarza spotkań. W takim przypadku możemy otrzymać dane osobowe dotyczące rozkładu Twojego dnia pracy, czy informacje jakie podał Klient w ramach rezerwacji spotkania. Twoją Wizytówkę możemy umieścić na mapach internetowych oraz w wyszukiwarkach internetowych.

 

Kontakt, formularz kontaktowy
Możesz skontaktować się z Nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Portalu, w którym podajesz: dane identyfikacyjne (jak imię i nazwisko), dane kontaktowe (jak numer telefonu, adres lub adres e-mail) oraz inne informacje przekazane w trakcie prowadzonej korespondencji lub rozmowy. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przekazane w formularzu kontaktowym, mailu bądź podczas rozmowy telefonicznej. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wynika z chęci odpowiedzi na Twoje pytania. Będziemy przetwarzać dane do czasu zakończenia sprawy, która jest przedmiotem zapytania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po upływie wskazanych okresów będziemy przechowywać dane osobowe, jeżeli będziemy zobowiązani do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

 

Newsletter
Administrator przesyła informacje dotyczące swojej oferty osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych w celu otrzymywania informacji dotyczących oferty Administratora jest dobrowolne. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Administratora drogą e-mailową w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.

 

Reklamacje
W celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług, Pliki Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

 

Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń
W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. Sądom, Policji, prokuraturze. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

 

Wizyta na Portalu
W przypadku gdy wykorzystujesz nasz Portal jedynie w celu uzyskania informacji, to znaczy, jeśli nie przekazujesz Nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które są przekazywane na nasz serwer przez Twoją przeglądarkę.

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu administrowania Portalem, w tym analizy i ulepszania działania Strony internetowej. Zbieramy takie dane, jak: adres IP, data i godzina zapytania, przesyłana ilość danych, przeglądarka, status dostępu/ kod odpowiedzi http.

Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z Portalu na Twoim komputerze zapisywane są pliki cookies. Więcej o plikach cookies znajdziesz w rozdziale „Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii”.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niektóre funkcje Portalu mogą nie działać prawidłowo.
Przekazywanie danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych usług m.in. dostawcom i partnerom:

• usług związanych z technologią;
• dostarczającym usługi związane z marketingiem i reklamą;
• dostarczającym usługi logistyczne, transportowe i doręczeniowe;
• dostarczającym usługi prawne;
• innych usług związanych z obsługą klienta.
Naszym dostawcom i partnerom udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na naszą rzecz oraz wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Weryfikujemy także, czy zapewniają oni odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom nadzoru, organom ścigania, czy sądom.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:

standardowych klauzulach umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO;
decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony – art. 45 ust. 1 RODO.

 

IV. Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii

 

Pliki cookies
Wykorzystujemy pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez Portal, który odwiedzasz. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania Portalu. Wszystkie pliki cookies dzielimy ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika na:

 

Sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Są one niezbędne do poprawnego działania niektórych funkcjonalności.
Stałe – są trwałe pliki usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku. Te pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

 

Rodzaje wykorzystywanych przez Nas plików cookies

 

Niezbędne – Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania Portalu i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

 

 

Analityczne (do analizy wewnętrznej) – Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.

 

 

Funkcjonalne – Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej Portalu zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

 

 

Reklamowe – Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań Użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, doświadcza mniej ukierunkowanych reklam.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują na Portalu pliki cookie:

• Google Analytics
• GoogleAds
• Facebook Business
• LinkedIn

Wykorzystywane przez Nas pliki cookies
Szczegółowe informacje o używanych przez nas plikach cookies, znajdziesz w tabeli.
Używanie przeglądarki do kontrolowania plików cookies
Pliki cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje uzyskiwane przez Nas dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować. Możesz zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Możesz również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla niektórych przeglądarek:

• Firefox
• Chrome
• Internet Explorer
• Safari
• Opera
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub na stronie europejskiej platformy www.allaboutcookies.org.

 

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma:

Prawo dostępu (art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
c. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;
Prawo przeniesienia danych (art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms). Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych.
Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;
Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

 

 

VI. Zmiany w Polityce Prywatności

 

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Portalu.
Ostatnia modyfikacja: 12 maja 2021 r.